o mateřské škole


Kontakty MŠ:
Telefon mateřské školy je: 774 720 552, e-mail: ms@zsdobrnice.cz

Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hod, končí v 16.30 hod. Více na nástěnce MŠ.

_________________________________________________________________________________________________

DENNÍ PROGRAM DĚTÍ MŠ

630 - 800       Příchod dětí, spontánní hra jako dominantní činnost.

800 - 830       Ranní cvičení

830 - 900       Hygiena, svačina.

900 – 1000     Programově řízená činnost, výchovná činnost individuální nebo skupinová dle zájmu dětí. Oblékání dle klimatických podmínek.

1000 – 1130   Pobyt venku. Aktivity mohou být přesunuty dle klimatických podmínek.

1130 – 1200    Hygiena, oběd, odchod do ložnice.

1200 - 1230    Odchody dětí domů.

1200- 1415      Odpolední odpočinek s respektováním individuální potřeby spánku. Předškolní děti programově řízená činnost.

1415 – 1445    Odpolední svačina, hygiena.

1445 - 1630    Pohybová chvilka, spontánní hry, zájmové aktivity dle nabídky, pobyt venku, odchody dětí domů.

____________________________________________________________________________

 
Od začátku nového školního roku Vás rodiče poprosíme o placení "úplaty za vzdělávání a školské služby" = školného ve výši 100,- měsíčně. Tato částka bude určena výhradně na nákup pomůcek a vybavení MŠ - pro pestřejší a zábavnější výuku Vašich dětí. Vyúčtování školného bude vyvěšeno na nástěnce MŠ.
 
 
Podrobněji ze školního řádu MŠ:

_____________________________________________

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

-          v souladu s ustanovením §123 zákona č. 561/2004 Sb., po projednání se zřizovatelem a se školskou radou, rozhodl ředitel školy o výši úplaty za vzdělávání a školské služby a to 100,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1. září 2017

-          úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce

-          vybraná částka bude použita výhradně na nákup pomůcek a vybavení MŠ, vyúčtování bude zveřejněno na nástěnce školy

-          povinnost platit tuto úplatu se nevztahuje na žáka posledního ročníku MŠ

 __________________________________________________

 
Mateřská škola má sídlo v budově v Leštině u Světlé č.p.83.